ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมณเทียร คงสิงห์  รหัสนักศึกษา 5521000011  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 2620101040581   บิดานายสุดใจ   คงสิงห์   มารดานางออน   คงสิงห์  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 61 2
2 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 59 1.5
3 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
4 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
5 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 63 2
6 57/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 60 2
7 57/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 72 3
8 57/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 69 2.5
9 57/1 พท11001 ภาษาไทย 3 71 3
10 57/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
11 57/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 63 2
12 57/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
13 57/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 71 3
2 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 62 2
3 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
4 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 60 2
5 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
6 57/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
7 57/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
8 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 68 2.5
9 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 66 2.5
10 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 56 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200