ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคมกฤษฏิ์ ศรีสอน  รหัสนักศึกษา 5511000117  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131079   บิดานายสมพงษ์   ศรีสอน   มารดานางการะเกตุ   ศรีสอน  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 70 3
2 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
4 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
5 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 76 3.5
7 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 76 3.5
8 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 67 2.5
9 56/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
10 56/2 พท11001 ภาษาไทย 3 59 1.5
11 56/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 63 2
12 56/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
13 60/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 55 1.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 64 2
2 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 61 2
3 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
4 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
5 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 78 3.5
6 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 62 2
7 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
8 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
10 56/1 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.ตำบลคลองพิไกร 36
2 56/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
3 56/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20
4 56/2 ร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 20
5 56/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
6 57/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 20
7 57/1 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 20
8 57/1 ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ 20
9 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
10 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
11 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 236