ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสิน จ๋องบุญ  รหัสนักศึกษา 5511000096  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600376191   บิดานายชู   จ๋องบุญ   มารดานางสำราญ   จ๋องบุญ  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
2 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
3 55/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 93 4
4 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 63 2
5 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 64 2
6 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
7 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 62 2
8 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
9 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 81 4
10 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 81 4
11 56/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
12 56/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
13 56/2 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
14 56/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 62 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 72 3
2 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
3 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
4 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 69 2.5
5 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 71 3
6 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 56 1.5
7 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 71 3
8 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 64 2
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
10 56/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100