ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนา ศรีเพชร  รหัสนักศึกษา 5511000078  กลุ่ม  พรานกระต่าย(210001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600078283   บิดานายนวม   ศรีเพชร   มารดานางลำดวน   ศรีเพชร  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 78 3.5
2 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 74 3
3 55/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 81 4
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 75 3.5
2 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 73 3
3 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
4 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 72 3
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0