ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสาคร สดใส  รหัสนักศึกษา 5511000014  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900289415   บิดานายมาลา   สดใส   มารดานางทัศนา   สดใส  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
2 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 74 3
3 55/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 86 4
4 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
5 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 59 1.5
6 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
7 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 57 1.5
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 70 3
2 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 64 2
3 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
4 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 64 2
5 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 67 2.5
6 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 70 3
7 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
8 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0