ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางนกแก้ว ร่วมญาติ  รหัสนักศึกษา 5421000344  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600351971   บิดานายแคล้ว   ร่วมญาติ   มารดานางบุญมา   ร่วมญาติ  อายุ 57 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 73 3
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 82 4
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 59 1.5
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 76 3.5
7 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
8 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
9 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 69 2.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 78 3.5
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 61 2
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0