ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมานิตย์ อินทสิงห์  รหัสนักศึกษา 5421000335  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 5221000012815   บิดานายประกาย   อินทสิงห์   มารดานางสำเนียง.   อินทสิงห์  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 76 3.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 80 4
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 80 4
7 55/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 77 3.5
8 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
9 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 73 3
10 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
11 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 69 2.5
12 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
13 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 74 3
14 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 79 3.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 78 3.5
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 71 3
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 77 3.5
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 68 2.5
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 70 3
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100