ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสร้อยทอง ดอนไพรอ่อน  รหัสนักศึกษา 5421000308  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3640800225014   บิดานายเต่า   ดอนไพรอ่อน   มารดานางลำใย   ดอนไพรอ่อน  อายุ 70 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 67 2.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 70 3
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0