ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสมใจ ดอนไพรปาน  รหัสนักศึกษา 5421000278  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600300039   บิดานายไร   ดอนไพรปาน   มารดานางทุเรียน   ดอนไพรปาน  อายุ 49 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 71 3
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 76 3.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 70 3
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 67 2.5
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 81 4
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 59 1.5
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 70 3
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0