ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางไพรรักษ์ บุญเติม  รหัสนักศึกษา 5421000232  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600345113   บิดานายแหล่ง   บุญเติม   มารดานางสุข   บุญเติม  อายุ 59 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
3 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 69 2.5
4 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 63 2
5 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 71 3
6 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
7 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 68 2.5
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 73 3
3 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
4 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
5 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 79 3.5
6 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 62 2
7 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
8 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0