ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางลิ้นจี่ สะสาง  รหัสนักศึกษา 5421000214  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600348619   บิดานายเจิม   สะสาง   มารดานางหิน   สะสาง  อายุ 61 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 72 3
5 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 68 2.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 63 2
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0