ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายบุญคุณ ซอสุวรรณ์  รหัสนักศึกษา 5421000205  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600350613   บิดานายติด   ซอสุวรรณ์   มารดานางทองคำ   ซอสุวรรณ์  อายุ 62 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 75 3.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 76 3.5
5 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 64 2
6 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 61 2
7 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
8 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 62 2
9 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
10 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
11 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 69 2.5
12 56/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
13 56/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 63 2
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 62 2
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 64 2
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 76 3.5
7 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.ตำบลคลองพิไกร 36
2 56/1 ขับขี่ปลอดภัย 10
3 56/1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20
4 56/2 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20
5 56/2 ร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง 20
6 56/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
7 57/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 20
8 57/1 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 20
9 57/1 ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ 20
รวม 186