ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอำพร สุดตา  รหัสนักศึกษา 5421000193  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600348040   บิดานายลี   สุดตา   มารดานางสงวน   สุดตา  อายุ 48 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 71 3
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 74 3
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 67 2.5
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 79 3.5
7 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 71 3
8 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 72 3
9 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
10 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
11 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
12 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 70 3
13 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
14 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 70 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 77 3.5
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 76 3.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 70 3
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 81 4
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 70 3
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 71 3
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 63 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100