ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางกุหลาบ เงินทุ่ง  รหัสนักศึกษา 5421000166  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600090506   บิดานายเรือง   เมฆแมน   มารดานางสายทอง   เมฆแมน  อายุ 67 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 77 3.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 79 3.5
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 66 2.5
6 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 61 2
7 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 65 2.5
8 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
9 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 61 2
10 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
11 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 81 4
12 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 81 4
13 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 75 3.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 67 2.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 61 2
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 82 4
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 63 2
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 73 3
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0