ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางปราณี สรฤทธิ์  รหัสนักศึกษา 5421000139  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600373885   บิดานายสมบูรณ์   วันโณ   มารดานางฉวี   วัณโณ  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 70 3
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 77 3.5
7 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
8 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 68 2.5
9 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
10 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 66 2.5
11 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 79 3.5
12 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 64 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 71 3
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 72 3
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 70 3
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 84 4
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 65 2.5
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 56 1.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 74 3
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100