ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสายันห์ น่วมนวล  รหัสนักศึกษา 5421000111  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600367061   บิดานายเฟื้อย   เล็กอ่อง   มารดานางเจริญ   เล็กอ่อง  อายุ 61 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 77 3.5
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 66 2.5
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 71 3
7 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 63 2
8 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 69 2.5
9 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
10 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 65 2.5
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 67 2.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
6 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 83 4
7 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 68 2.5
8 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
9 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 65 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0