ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอุ่นเรือน รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 5421000018  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600378674   บิดานายเกิด   รอดกสิกรรม   มารดานางไฮ   รอดกสิกรรม  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
2 54/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
3 54/2 พท11001 ภาษาไทย 3 58 1.5
4 54/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 65 2.5
5 55/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 78 3.5
6 55/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
7 55/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 73 3
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
2 55/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 67 2.5
3 55/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 55/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
5 55/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0