ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางยุพา รุ้งกระดี่  รหัสนักศึกษา 5411000600  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600567574   บิดานายมี   รุ้งกระดี่   มารดานางสี   รุ้งกระดี่  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
2 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
3 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 62 2
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 94 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 81 4
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 89 4
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 83 4
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 84 4
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 62 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 58 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0