ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางกัลยา หมอนคุด  รหัสนักศึกษา 5411000598  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600567108   บิดานายวี   นารอด   มารดานางโกฏ   นารอด  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 66 2.5
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 60 2
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 82 4
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 82 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 68 2.5
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 77 3.5
10 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
11 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 67 2.5
12 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 64 2
13 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 64 2
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0