ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสมปอง บัวหอม  รหัสนักศึกษา 5411000589  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3650800642260   บิดานายบุญช่วย   บัวหอม   มารดานางสัมฤทธิ์   บัวหอม  อายุ 40 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 63 2
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 57 1.5
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 90 4
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 83 4
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 87 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 78 3.5
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 89 4
10 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 73 3
11 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
12 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 64 2
13 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
14 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 56 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 76 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
2 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 200