ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอ๊อต ถ้วนคำ  รหัสนักศึกษา 5411000534  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600407283   บิดานายออง   ถ้วนคำ   มารดานางก้อม   ถ้วนคำ  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 89 4
2 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
3 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 82 4
4 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 64 2
5 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
6 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 83 4
7 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 71 3
8 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 75 3.5
9 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
10 56/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 71 3
11 56/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 82 4
12 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
13 56/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
14 56/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 73 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
2 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 65 2.5
3 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 77 3.5
4 56/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
5 56/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 76 3.5
6 56/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
7 56/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100