ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทองหล่อ มะลิพรม  รหัสนักศึกษา 5411000495  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620100250164   บิดานายน้อย   มะลิพรม   มารดานางลำแพน   มะลิพรม  อายุ 49 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 79 3.5
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 87 4
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 61 2
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 88 4
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 78 3.5
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 89 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 76 3.5
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 82 4
10 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
11 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 77 3.5
12 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
13 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 61 2
14 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 78 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 71 3
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 63 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 74 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 72 3
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 74 3
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100