ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำทิพย์ พลอาชา  รหัสนักศึกษา 5411000477  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900166836   บิดานายวิเชียร   พลอาชา   มารดานางสมนึก   พลอาชา  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 80 4
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 80 4
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 66 2.5
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 79 3.5
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 88 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 73 3
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 85 4
10 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
11 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 77 3.5
12 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
13 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 74 3
14 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 72 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 62 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 78 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100