ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประยุทธ ถนอมเผ่า  รหัสนักศึกษา 5411000468  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 3160100599374   บิดานายประยูร   ถนอมเผ่า   มารดานางจำรอง   ถนอมเผ่า  อายุ 50 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
2 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
3 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 59 1.5
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 88 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 82 4
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 70 3
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 69 2.5
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 62 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 62 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 75 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0