ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมพงษ์ ชัยแหม่ง  รหัสนักศึกษา 5411000404  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 3320600656570   บิดานายสวัสดิ์   ชัยแหม่ง   มารดานางน้อย   ชัยแหม่ง  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 60 2
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 82 4
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 60 2
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 90 4
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 82 4
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 88 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 77 3.5
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 86 4
10 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
11 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 72 3
12 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 75 3.5
13 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 59 1.5
14 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 70 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 57 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
5 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
6 56/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 71 3
7 56/1 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 71 3
8 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100