ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางจงกล แถวบุญมี  รหัสนักศึกษา 5411000150  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600143901   บิดานายเฟื้อน   แถวบุญมี   มารดานางฟ้อน   แถวบุญมี  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 88 4
2 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
3 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 80 4
4 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 72 3
5 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 70 3
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
2 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 56 1.5
3 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0