ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมนัส บุญมาเรือง  รหัสนักศึกษา 5411000141  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600082104   บิดานายกี   บุญมาเรือง   มารดานางลำพัน   บุญมาเรือง  อายุ 43 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 85 4
2 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
3 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 76 3.5
4 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 64 2
5 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 75 3.5
6 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 62 2
7 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 60 2
8 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 61 2
9 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 57 1.5
10 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
11 57/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 64 2
12 57/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
13 57/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
14 57/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
2 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
3 57/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
4 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
5 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 63 2
6 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 64 2
7 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 58 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200