ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอิ๊ด ดาษเดช  รหัสนักศึกษา 5411000123  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600618144   บิดานายเวียน   พรมหาร   มารดานางแหวน   พรมหาร  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 70 3
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
3 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 88 4
4 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
5 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 86 4
6 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 81 4
7 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 81 4
8 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 63 2
9 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 62 2
10 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 65 2.5
11 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
12 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 63 2
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 60 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 61 2
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 56 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 58 1.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100