ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางมาลัย จีนเพชร  รหัสนักศึกษา 5411000114  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600597422   บิดานายปี   จีนเพชร   มารดานางเจิม   จีนเพชร  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 73 3
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 85 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 82 4
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 86 4
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 82 4
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
9 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 64 2
10 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 62 2
11 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 65 2.5
12 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
13 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 60 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
2 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
4 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 55 1.5
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100