ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ มณีเขียว  รหัสนักศึกษา 5411000105  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600607363   บิดานายชลอ   มณีเขียว   มารดานางจา   เกิดพงษ์  อายุ 51 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 72 3
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 84 4
5 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 68 2.5
6 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
7 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 61 2
8 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
9 56/1 พท11001 ภาษาไทย 3 65 2.5
10 56/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
11 56/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 61 2
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
2 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
3 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
4 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100