ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสำนวน อินพหล  รหัสนักศึกษา 5411000057  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600230707   บิดานายทิม   อินพหล   มารดานางดำ   อินพหล  อายุ 48 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 67 2.5
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 82 4
3 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 92 4
4 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 85 4
5 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 88 4
6 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 80 4
7 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 88 4
8 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 71 3
9 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 72 3
10 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 66 2.5
11 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
12 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 80 4
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 63 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 76 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100