ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีรพงษ์ วงษ์หมุด  รหัสนักศึกษา 5411000048  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 3650300067355   บิดานายเล็ก   วงษ์หมุด   มารดานางหวาน   วงษ์หมุด  อายุ 39 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
2 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
3 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
4 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 57 1.5
5 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 87 4
6 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 81 4
7 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 81 4
8 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 71 3
9 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 73 3
10 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 64 2
11 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
12 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 67 2.5
13 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 62 2
14 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
2 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
3 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
5 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 60 2
6 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 73 3
7 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 63 2
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0