ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจรัล นุ่มเกลี้ยง  รหัสนักศึกษา 5411000039  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600251372   บิดานายเยย   นุ่มเกลี้ยง   มารดานางจัน   นุ่มเกลี้ยง  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 82 4
2 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
3 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 64 2
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 83 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 78 3.5
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 69 2.5
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 76 3.5
9 55/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
10 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 72 3
11 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 70 3
12 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 67 2.5
13 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 70 3
14 56/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 82 4
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 63 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 61 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 74 3
6 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 74 3
7 56/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100