ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางจำรัส หอมรื่น  รหัสนักศึกษา 5411000020  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600449318   บิดานายจำเรียง   หอมรื่น   มารดานางสำราญ   หอมรื่น  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 81 4
2 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
3 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 61 2
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 86 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 78 3.5
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 80 4
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 72 3
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 76 3.5
9 55/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 69 2.5
10 55/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 74 3
11 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 70 3
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 61 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 75 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0