ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางทองหยิบ สระแก้ว  รหัสนักศึกษา 5321000097  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600532312   บิดานายเฟ้อ   สระแก้ว   มารดานางสอิ้ง   สระแก้ว  อายุ 56 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
2 53/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
3 53/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 59 1.5
4 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
5 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 55 1.5
6 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
7 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
8 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 71 3
9 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
10 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 67 2.5
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
2 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
3 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
6 55/2 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100