ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสำเภา บุญมา  รหัสนักศึกษา 5321000051  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600623661   บิดานายปิ่น   ปิ่นมณี   มารดานางกั้ว   ปิ่นมณี  อายุ 50 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
2 53/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 56 1.5
3 53/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 59 1.5
4 53/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 63 2
5 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 74 3
6 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 80 4
7 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
8 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 58 1.5
9 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 77 3.5
10 55/2 พท11001 ภาษาไทย 3 68 2.5
11 55/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 82 4
12 55/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 68 2.5
13 55/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 62 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 61 2
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100