ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประทีป หมอนคุด  รหัสนักศึกษา 5321000042  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600596817   บิดานายฟู   หมอนคุด   มารดานางสอน   หมอนคุด  อายุ 52 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 55 1.5
2 53/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 55 1.5
3 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 70 3
4 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 84 4
5 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
6 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 88 4
7 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 82 4
8 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 76 3.5
9 55/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
10 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
11 56/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 59 1.5
2 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
3 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
4 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
6 55/2 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 61 2
7 55/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 62 2
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100