ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายย้อย ส่องแสง  รหัสนักศึกษา 5321000033  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 5620690009157   บิดานายจันทร์   ส่องแสง   มารดานางแจ้   ส่องแสง  อายุ 49 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 59 1.5
2 53/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 60 2
3 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 68 2.5
4 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
5 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
6 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 57 1.5
7 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 87 4
8 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
9 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 88 4
10 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 83 4
11 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 79 3.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 56 1.5
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 57 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
2 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
3 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
4 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
5 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
รวม 100