ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางจ้อต นารอด  รหัสนักศึกษา 5311000054  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600333379   บิดานายบัว   นารอด   มารดานางทรัพย์   นารอด  อายุ 48 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
2 53/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 53/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 60 2
4 54/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 65 2.5
5 54/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
6 54/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
7 54/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 58 1.5
8 55/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 84 4
9 55/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
10 55/1 พท11001 ภาษาไทย 3 76 3.5
11 55/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 65 2.5
12 55/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 71 3
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 64 2
2 54/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 60 2
3 54/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
4 54/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0