istanbul mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son ankara mutlu son adana mutlu son konya mutlu son gaziantep mutlu son sanliurfa mutlu son kocaeli mutlu son sakarya mutlu son elazig escort
 
    หน้าหลัก   คณะทำงาน
สายตรงผู้บริหาร
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายบุญทรง   จิโนเป็ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
โทร 0901976539
facebook BJ Add Finn
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาววราภรณ์ เร่งทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
โทร 081-959-9937
facebook Waraporn Rangtong
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายสมใจ   วิชัยยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โทร  
facebook Somjai Wichaiya
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายพิรุณ หิรัญพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย
โทร 081-707-2964
facebook พิรุณ หิรัญพันธุ์
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายอนันต์   แก้วทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี
โทร 0899-99605115
facebook อนันต์ แก้วทอง
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายอนันต์   คงชุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน
โทร 087-199-7733
facebook Kongchum Anan
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายมงคล   พลายชุมพูนุช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
โทร  
facebook หนุ่มปฐมนคร คนนอกโรงเรียน
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายศราวุธ ไชยชโย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
โทร  
facebook ศราวุธ ไชยชโย
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ   ต่อพล
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมภี
โทร  
facebook Suthep Krongsai
Line  

 
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล นายภานพ    มุสิกะปาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง
โทร  
facebook  
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาววราภรณ์ เร่งทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง
โทร 081-959-9937
facebook Waraporn Rangtong
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางรัศมี ศรีภิบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
โทร  
facebook รัศมี ศรีภิบาล
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
โทร 085-726-8787
facebook  
Line