10 ส.ค. 2565    คัดเลือกนักศึกษารับทุน  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 มิ.ย. 2565    ส่งเงินสมทบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
07 มิ.ย. 2565    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ  กศน.คลองลาน      รับ
23 พ.ค. 2565    การสรรหาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอโกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
18 พ.ค. 2565    แจ้งการอบรมวัดและประเมินผล  กศน.คลองลาน      รับ
05 พ.ค. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
01 เม.ย. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
25 มี.ค. 2565    ส่งสำรวจข้อมูลการเป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
01 ก.พ. 2565    เลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
01 ก.พ. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ประจำเดือนมกราคม 2565  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
24 ม.ค. 2565    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรรมการกลาง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 ม.ค. 2565    รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ประจำเดือนธันวาคม  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 ม.ค. 2565    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 ม.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 ม.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
10 ม.ค. 2565    สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
10 ม.ค. 2565    การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
18 พ.ค. 2564    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.คลองลาน      รับ
12 พ.ค. 2564    ขอความร่วมมือรายงานผลการขดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
17 ก.พ. 2564    ส่งแบบรับฟังความคิดเห็น  กศน.ลานกระบือ      รับ
17 ก.พ. 2564    ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.ลานกระบือ      รับ
17 ก.พ. 2564    ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.ลานกระบือ      รับ
04 ก.พ. 2564    ส่งแบบสำรวจบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมแบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถ  กศน.ลานกระบือ      รับ
16 พ.ค. 2560    ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
02 พ.ย. 2559    ส่งแบบสำรวจวันลา 2559 กศน.โกฯ ถึง กลุ่มอำนวยการ กศน.จังหวัด  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
02 พ.ค. 2559    มอบหมายผู้มีหน้าที่รับเช็คเงินงบประมาณ        รับ
27 เม.ย. 2559    ขออาคาร กศน.ตำบล  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
01 ก.พ. 2559    แบบสำรวจฐานข้อมูล ขาณุฯ  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
29 ม.ค. 2559    ส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลากร โกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
23 พ.ย. 2558    ส่งรายงานการจัดทำกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
23 พ.ย. 2558    ขอความร่วมมือกรอกแบบติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ "หลักสูตรการ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
19 พ.ย. 2558    สำรวจจ่ายตรงสุเทพ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
06 พ.ย. 2558    ถึงหัวหน้าอาร์ต  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
08 ต.ค. 2558    ส่งสำราจวันลา2558ŭ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
03 ส.ค. 2558    ส่งรายชื่อผู้ร่วมอบรม อี-มาร์เก็ต โกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
06 พ.ค. 2558    โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
17 เม.ย. 2558    แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 อำเภอโกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
09 มี.ค. 2558    ขอข้อมูล  กศน.บึงสามัคคี      รับ
16 ก.พ. 2558    ขอความอนุเคาระ&#  กศน.บึงสามัคคี      รับ
06 ม.ค. 2558    ส่งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.บึงสามัคคี      รับ
15 ต.ค. 2557    สรุปวันลา คลองขลุง  กศน.คลองขลุง      รับ
10 ต.ค. 2557    สรุปวันลา  กศน.เมืองกำแพงเพชร      รับ
07 ต.ค. 2557    ส่งสรุปวันลา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
07 ต.ค. 2557    สรุปวันลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
03 ต.ค. 2557    ส่งแบบสรุปวันลา  กศน.พรานกระต่าย      รับ
02 ต.ค. 2557    ส่งข้อมูลสำรวจวันลา กศน.บึงสามัคคี ปีงบประมาณ2557  กศน.บึงสามัคคี      รับ
02 ต.ค. 2557    รายงานผลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก12ประการ(เพิ่มเติม)  กศน.บึงสามัคคี      รับ
02 ต.ค. 2557    รายงานผลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก12ประการ  กศน.บึงสามัคคี      รับ
01 ต.ค. 2557    รายงนผลการติดป้ายประชาลัมพันธ์ค่านียม12ประการ  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
01 ต.ค. 2557    ขึ้นป้ายคุณธรรม 12 ประการ (กศน.อ.โกสัมพีนคร)  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
01 ต.ค. 2557    ขอความเห็นชอบจ&#  กศน.บึงสามัคคี      รับ
30 ก.ย. 2557    ยืนยันการจ้างเหมาต่อเนื่องเอกชนในตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
17 ก.ย. 2557    ส่งรูปภาพป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(อำเภอบึงสา  กศน.บึงสามัคคี      รับ
17 ก.ย. 2557    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  กศน.บึงสามัคคี      รับ
18 ส.ค. 2557    ขอส่งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.อำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
15 ก.ค. 2557    สำรวจข้อมูลห้อ&#  กศน.บึงสามัคคี      รับ
10 ก.ค. 2557    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม  กศน.บึงสามัคคี      รับ
10 ก.ค. 2557    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.บึงสามัคคี      รับ
10 ก.ค. 2557    ขออนุญาตไปราชการ บึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
10 ก.ค. 2557    สัญญาการยืมเงิน อำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
10 ก.ค. 2557    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม  กศน.บึงสามัคคี      รับ
04 ก.ค. 2557    ส่งรายชื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กศน.บึงสามัคคี      รับ
01 ก.ค. 2557    ส่งรายชื่อลูกเสืออำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
26 มิ.ย. 2557    ส่งรายงานข้อมูลครู กศน.รายบุคคล ( กศน.โกสัมพีนคร)  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
25 มิ.ย. 2557    ส่งข้อมูลครูกศน  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
24 มิ.ย. 2557    ขอส่งรายงานข้อมูลครู กศน. รายบุคคล  กศน.บึงสามัคคี      รับ
17 มิ.ย. 2557    การสำรวจข้อมูล&#  กศน.บึงสามัคคี      รับ
06 มิ.ย. 2557    ส่งข้อมูลแผนและผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2557  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
05 มิ.ย. 2557    ขอยืมเงิน  กศน.บึงสามัคคี      รับ
29 พ.ค. 2557    ของส่งรายชื่อลูกเสือของอำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
15 พ.ค. 2557    แจ้งผลการเรียนอาเซี่ยนศึกษา โกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
14 พ.ค. 2557    ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเวที รู้ทันทีวี(สื่อ)กับไทยพีบีเอส ครั้งที่๑ อำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
18 เม.ย. 2557    ไปราชการ  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
18 เม.ย. 2557    ไปราชการ  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
28 มี.ค. 2557    ขอส่งแบบสรุปผลการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  กศน.ไทรงาม      รับ
17 มี.ค. 2557    รายชื่อผู้เข้าอบรม e-Leaning /ใบชำระค่าลงทะเบียน  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
17 มี.ค. 2557    รายชื่อผู้เข้าอบรม e-Leaning /ใบชำระค่าลงทะเบียน  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
03 มี.ค. 2557    รายชื่อบุคลากร กศน.บึงสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่7 มี.ค.57 ที่ สนง.กศน.กพ.  กศน.บึงสามัคคี      รับ
30 ม.ค. 2557    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายสนับสนุนกิจกรรม  กศน.บึงสามัคคี      รับ
23 ม.ค. 2557    ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ตำบลโกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
07 ม.ค. 2557    แบบสำรวจสถานการณ์การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 2557อำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
06 ม.ค. 2557    ขอส่งแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานฯ  กศน.บึงสามัคคี      รับ
27 ธ.ค. 2556    ส่งแผนที่บ้านหนองบง ม.21 ต.โกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
17 ธ.ค. 2556    แจ้งสถานที่โครงการรวมใจสู่บ้านอัจฉริยะ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
17 ธ.ค. 2556    แจ้งสถานที่โครงการรวมใจสู่บ้านอัจฉริยะ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
16 ธ.ค. 2556    ภูมิปัญญาชาวบ้าน อำเภอ บึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
04 ธ.ค. 2556    ส่งสรุปรายงานย&#  กศน.ลานกระบือ      รับ
04 ธ.ค. 2556    ส่งสรุปรายงานย&#  กศน.ลานกระบือ      รับ
22 พ.ย. 2556    รายชื่อบ้านหนังสือฯ และอาสาสมัคร กศน.  กศน.ลานกระบือ      รับ
22 พ.ย. 2556    ส่งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะและอาสาสมัคร กศน.  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
11 พ.ย. 2556    ส่งสำรวจวันลา  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
07 พ.ย. 2556    ส่งปฏิทินกิจกร&#  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
06 พ.ย. 2556    แจ้งรายชื่อเรี&#  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
18 ก.ย. 2556    ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2556  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
11 ก.ย. 2556    ส่งแบบสำรวจสถานการณ์การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
07 ส.ค. 2556    size เสื้ออำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
07 ส.ค. 2556    รายชื่อคณะกรรมการกีฬาอำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
04 ก.ค. 2556    แบบรายงานองค์กรนักศึกษาบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
12 มิ.ย. 2556    สรุปเทียบ 4 55  กศน.ลานกระบือ      รับ
10 เม.ย. 2556    สรุปความพึงพอใ&#  กศน.ลานกระบือ      รับ
15 มี.ค. 2556    ถึงอ.ชโรทัย รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โกสัมพี  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
15 มี.ค. 2556    สำรวจจำนวนบุคลากรเพิ่มเติม  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
13 มี.ค. 2556    ส่งรายชื่อบ้านอัจฉริยะ  กศน.พรานกระต่าย      รับ
13 มี.ค. 2556    ส่งแบบตอบรับเข้าศึกษาดูงาน นานมีบุ๊คส์  กศน.พรานกระต่าย      รับ
13 มี.ค. 2556    แบบตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ NANMEEBOOK Learning  กศน.บึงสามัคคี      รับ
08 มี.ค. 2556    ขออนุญาตทำสำเนาแบบทดสอบ (อ.ชโรทัย)  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
07 มี.ค. 2556    รายชื่อและบ้านเลขที่หนังสือ โกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
07 มี.ค. 2556    รายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.บึงสามัคคี      รับ
01 ก.พ. 2556    Tel 2  กศน.คลองลาน      รับ
01 ก.พ. 2556    Tel  กศน.คลองลาน      รับ
31 ม.ค. 2556    แบบฟอร์ม (กศน.บึง  กศน.บึงสามัคคี      รับ
29 ม.ค. 2556    ขอยกเลิกการเบิกค่าเช่าบ้าน  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
29 ม.ค. 2556    ส่งรายงานผลการรณรงค์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
29 ม.ค. 2556    รายงาน สงป ไตรมา  กศน.ลานกระบือ      รับ
25 ม.ค. 2556    รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2556  กศน.บึงสามัคคี      รับ
25 ม.ค. 2556    รายชื่อและไซด์เสื้อบ้านอัจฉริยะ กศน.ทรายทองวัฒนา  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
25 ม.ค. 2556    ส่งสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
22 ม.ค. 2556    รายชื่อคณะทำงานระดับสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
11 ม.ค. 2556    แบบสำรวจความพึงพอใจ  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
07 ม.ค. 2556    ขอเข้ารับการพัฒนา  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
28 ธ.ค. 2555    ขอยืมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
25 ธ.ค. 2555    ส่ง รายชื่อสั่งข้อสอบ เทียบ 4 2555  กศน.ลานกระบือ      รับ
24 ธ.ค. 2555    ผลการกรอกแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
21 ธ.ค. 2555    ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอปางสิลาทอง  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
17 ธ.ค. 2555    แบบสำรวจบุคคลากร  กศน.คลองขลุง      รับ
17 ธ.ค. 2555    ส่งแบบสำรวจ  กศน.เมืองกำแพงเพชร      รับ
17 ธ.ค. 2555    ส่งแบบสำรวจบุคคลากร  กศน.เมืองกำแพงเพชร      รับ
12 ธ.ค. 2555    การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน.บึงสามัคคี      รับ
12 ธ.ค. 2555    ผลการสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
11 ธ.ค. 2555    การสำรวจบุคลากร  กศน.ไทรงาม      รับ
10 ธ.ค. 2555    การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
06 ธ.ค. 2555    การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน.พรานกระต่าย      รับ
05 พ.ย. 2555    สรุปรายงานโครงการหลวงบ้านโละโคะ  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
05 พ.ย. 2555    สำรวจวันลา  กศน.พรานกระต่าย      รับ
01 พ.ย. 2555    แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรบวันที่ ๙,๑๒-๑๓  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
31 ต.ค. 2555    ใบตอบรับการเข้าอบรม อำเภอบึงสามัคคี  กศน.บึงสามัคคี      รับ
30 ต.ค. 2555    การจัดทำประมวลความรู้เทียบระดับ  กศน.ลานกระบือ      รับ
26 ต.ค. 2555    ภาพกศน.ตำบล+ห้องสมุดโกสัมพีนคร  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
26 ต.ค. 2555    ส่งภาพกศน.ตำบล+ห้องสมุดโกสัมพี  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
26 ต.ค. 2555    แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
26 ต.ค. 2555    ส่งแผน กผ 01-02  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
24 ต.ค. 2555    ส่งแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
24 ต.ค. 2555    ส่งแบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
24 ต.ค. 2555    ส่งรายชื่อครูกศน.ที่เข้าร่วมโครงการ กศน.ดี ศรีประเทศ  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
26 ก.ย. 2555    กศน.โกสัมพีนคร แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม 1 กันยายน 2555  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
29 ส.ค. 2555    แบบปรับปรุงหสม  กศน.ลานกระบือ      รับ
27 ส.ค. 2555    รายชื่อรับเข็มวิทยพัฒน์  กศน.บึงสามัคคี      รับ
08 ส.ค. 2555    ใบยืมเงิน ผอ.มงคล  กศน.ไทรงาม      รับ
08 ส.ค. 2555    แบบรายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตร 2551  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
06 ส.ค. 2555    รายงานความพร้อมในการให้บริการ (รอบ ๙ เดือน)  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
25 ก.ค. 2555    รายงานตัวชี้วัด  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
09 ก.ค. 2555    database กศน.อำเภอพรานกระต่าย  กศน.พรานกระต่าย      รับ
28 มิ.ย. 2555    โครงการอบรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กศน.คลองลาน      รับ
22 มิ.ย. 2555    รายงานจำนวนผู้สมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถึง25มิถุนายน2555  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
20 มิ.ย. 2555    ถึงกลุ่มอำนวยการ/รายงานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2555  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
20 มิ.ย. 2555    การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.คลองลาน      รับ
20 มิ.ย. 2555    การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.คลองลาน      รับ
19 มิ.ย. 2555    ส่งรายชื่อเรียน ป.บัณฑิต  กศน.ไทรงาม      รับ
19 มิ.ย. 2555    ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาให้  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
19 มิ.ย. 2555    รายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ  กศน.พรานกระต่าย      รับ
25 เม.ย. 2555    เลขทะเบียน 4 หลักผู้ได้รับเข็ม ทองแดง เข็มเงิน โกสัมพี  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
25 เม.ย. 2555    ถึงครูเกค ส่งแบบข้อมูลครู กศน.โกสัมพี  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
24 เม.ย. 2555    แบบฟอร์มข้อมุล&#  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
24 เม.ย. 2555    แบบฟอร์มข้อมุล&#  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
24 เม.ย. 2555    แบบฟอร์มข้อมุล&#  กศน.ขาณุวรลักษบุรี      รับ
24 เม.ย. 2555    ส่งแบบ ข้อมูล ครู กศน.  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
24 เม.ย. 2555    ข้อมูลครู  กศน.พรานกระต่าย      รับ
24 เม.ย. 2555    ข้อมูลครู กศน.  กศน.พรานกระต่าย      รับ
24 เม.ย. 2555    ข้อมูลครู กศน.รับเข็ม  กศน.พรานกระต่าย      รับ
02 เม.ย. 2555    รายชื่อผู้เข้าอบรม 4-5 เมษายน  กศน.พรานกระต่าย      รับ
29 มี.ค. 2555    แบบตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
29 มี.ค. 2555    แบบตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
29 มี.ค. 2555    ใบครวจสอบการประกอบวิชาชีพเพิ่ม  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
29 มี.ค. 2555    แบบตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
29 มี.ค. 2555    ส่งแบบตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
27 มี.ค. 2555    พิกัด กศน.คลองขลุง  กศน.คลองขลุง      รับ
27 มี.ค. 2555    การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.คลองลาน      รับ
27 มี.ค. 2555    การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.คลองลาน      รับ
16 มี.ค. 2555    ป.บัณฑิต  กศน.คลองลาน      รับ
15 มี.ค. 2555    การศึกษาตามหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  กศน.บึงสามัคคี      รับ
15 มี.ค. 2555    กศน.มีความประสงค์ของรับการศึกษา  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
15 มี.ค. 2555    ผลสำรวจการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
15 มี.ค. 2555    ส่งฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
15 มี.ค. 2555    แบบสำรวจ ป.บัญฑิต  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
15 มี.ค. 2555    ขอส่งรายชื่อครูอาสาสมัครฯและครูกศน.ตำบลเข้ารับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
14 มี.ค. 2555    ส่งรายชื่อเรียนวิชาชีพครู  กศน.ไทรงาม      รับ
14 มี.ค. 2555    ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา  กศน.ไทรงาม      รับ
14 มี.ค. 2555    ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูอาสาสมัครฯและครูกศน.ตำบลเข้ารับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕(อำเภอบึงสามัคค  กศน.บึงสามัคคี      รับ
14 มี.ค. 2555    ส่งรายชื่อครูอาสาสมัครและครู กศน.ตำบล  กศน.คลองลาน      รับ
29 ก.พ. 2555    สรุปสมาชิกบทบาทสตรี (ฝากให้ ผอ.ณรงค์ศักดิ์)  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
08 ธ.ค. 2554    รายงานผลการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2554  กศน.ปางศิลาทอง      รับ
08 ธ.ค. 2554    แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
07 ธ.ค. 2554    ผลการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ลานกระบือ เดือน พย 54  กศน.ลานกระบือ      รับ
07 ธ.ค. 2554    รายงานมุมหนังสือ  กศน.ลานกระบือ      รับ
28 พ.ย. 2554    รายงานขอจ้างเอกชนดำเนินงาน  กศน.ทรายทองวัฒนา      รับ
25 พ.ย. 2554    (กศน.โกสัมพีนคร) แบบประเมิณสถานการณ์การพัฒนา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
25 พ.ย. 2554    ส่งแบบประเมินสถานการณ์การพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
25 พ.ย. 2554    แบบประเมิณสถานการณ์การพัฒนา  กศน.โกสัมพีนคร      รับ
18 พ.ย. 2554    ขอความอนุเคราะห์กรอกรายงานความเสียหายจากน้ำท่วม  กศน.บึงสามัคคี      รับ
18 พ.ย. 2554    รายงานน้ำท่วมห้องสมุด  กศน.คลองขลุง      รับ