16 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอเมือง,โกฯ,ขาณุฯ,คลองลาน,ทรายทอง,ไทรงาม,บึงฯ,พรานฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
16 ส.ค. 2565    ส่งเกียรติบัตรโครงการการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาฯ(กศน.อำเภอลานกระบือ,ไทรงาม,คลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขอเชิญประชุม(กศน.อำเภอไทรงาม,พรานกระต่าย,ปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
16 ส.ค. 2565    แจ้งประชาสัมพันธ์(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกาียณอายุราชการฯ(กศน.อำเภอโกสัมพีนครป  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการ(กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
16 ส.ค. 2565    การสัมมนา (ศส.ปชต.):ความสำคัญและบทบาทในการปกครองฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
15 ส.ค. 2565    เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "CET MEDIA APP"(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน      รับ
15 ส.ค. 2565    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่ม กศ.ตามอัธยาศัย      รับ
15 ส.ค. 2565    แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"ฯ(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2565 (กศน.อำเภอบึงสามัคค)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2565 (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมระดับศูนย์สอบฯ N-NET(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน      รับ
15 ส.ค. 2565    ส่งสำเนาประกาศการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
15 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
11 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
11 ส.ค. 2565    การายงานการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน      รับ
11 ส.ค. 2565    การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
11 ส.ค. 2565    การายงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
11 ส.ค. 2565    ขอความร่วมมือติดตามใบเสร็จรับเงิน(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
11 ส.ค. 2565    การจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 ส.ค. 2565    ขอแก้ไขขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดฯ(กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 ส.ค. 2565    ประชุมชีแจงการดำเนินการจัดสอบ E-Exam (กศน.อำเภอเมือง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
11 ส.ค. 2565    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มนิเทศและติดตามผล      รับ
11 ส.ค. 2565    การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ฯ(กศนอำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
11 ส.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ(กศนอำเภอเมือง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
11 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศนอำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
10 ส.ค. 2565    การรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
10 ส.ค. 2565    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
10 ส.ค. 2565    การขอความอนุเคราะห์รถโมบาย(กศน.อำเภอเมือง)  กลุ่ม กศ.ตามอัธยาศัย      รับ
10 ส.ค. 2565    การสำรวจข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้ฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
10 ส.ค. 2565    การรับคู่มือการจัดสอบ/เอกสาร/คำสั่งแต่งตั้งการจัดสอบ N-NET (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
10 ส.ค. 2565    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
10 ส.ค. 2565    การประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี(กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
10 ส.ค. 2565    ประกาศการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
10 ส.ค. 2565    ส่งคำสั่งพนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน(กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
09 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอขาณุฯ,ไทรงาม,คลองลาน,เมือง,พรานฯ,ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
09 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอโกสัมพีฯ,ทรายทองฯ,คลองลาน,ปางฯ,บึงฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
09 ส.ค. 2565    การขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่(กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่ม กศ.ตามอัธยาศัย      รับ
09 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอเมือง,ขาณุ,คลองขลุง,ทรายทอง,ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
09 ส.ค. 2565    ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรทัี่เป้นเขตโรคติดต่ออันตรายฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
09 ส.ค. 2565    แจ้งประชาสัมพันธ์(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์)      รับ
09 ส.ค. 2565    ขอเชิญเป้นวิทยากร(กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมนา(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ(กศน.อำเภอเมือง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    การายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอตามนโยบายฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.ฯ(กศน.อำเภอพรานกระต่ายป  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.ฯ(กศน.อำเภอทรายทอง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ(โครงการ U2T) (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
09 ส.ค. 2565    แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
08 ส.ค. 2565    สื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน.และคนพิการทางสายตา(กสน.ลานกระบือ,บึงสามัคคี,เมือง)  กลุ่ม กศ.นอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอเมือง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
08 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนตืส่วนตัว(กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
08 ส.ค. 2565    แจ้งจ่ายเงินงบประมาณ(กศน.อำเภอเมือง,ทรายทองฯ,บึง,ปางฯ,พรานฯ,ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)      รับ
08 ส.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
08 ส.ค. 2565    การประกวดการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi รอบชิงชนะเลิศ(กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
08 ส.ค. 2565    เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน      รับ
08 ส.ค. 2565    ส่งสำเนาประกาศและคำสั่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
08 ส.ค. 2565    การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ
08 ส.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ(กสน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน      รับ
08 ส.ค. 2565    การติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการเข้ารับการพัฒนาฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)      รับ
08 ส.ค. 2565    ขออนุมัติไปราชการโดยใชัรถยนต์ส่วนตัว(กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ(งานบริหารทั่วไป)      รับ