จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาหนังสือแบบเรียน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดยนายกำจร หัดไทยผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะครูจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาหนังสือแบบเรียน ณ ห้องประชุม ICT สกร.อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดหาหนังสือแบบเรียน ด้วยการจัดซื้อ หรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทันใช้ประกอบการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2566 ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2566 63 230


การประเมินส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอโกสัมพีนครโดย นายกำจร หัดไทย ผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอโกสัมพีนครได้มอบหมายให้คณะครูเป็นแกนนำในการจัดการประเมินส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ อบต.ตำบลเพชรชมภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร วัดเกาะรากเสียดนอก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะรากเสียดพร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าอาวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นไปตามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ ห้อง ICT สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประเมินคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ที่เป็นผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพพระศิลนุปัฏฐาก

เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2566 61 259


เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะคุณครูและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับให้อาสาสมัคร กศน. ในระดับพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสมรรถนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 2 244


เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างภาคเรียนระบบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างภาคเรียนระบบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 1 203


เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ระบบโปรแกรม C-Smart งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20- 21 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ระบบโปรแกรมC-Smart งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีใช้ในการบริหาร จัดการ การตรวจสอบ การติดตาม การรายงาน ในการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา และ กศน.ตำบล ในสังกัดสำนักงานของตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 1 242


มีต่อ

พบกลุ่มเข้มแข็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสัมพีนคร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ศสกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.ศสกร.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศสกร.อำเภอโกสัมพีนครได้มอบหมายให้คณะคุณครู #จัดกิจกรรมพบกลุ่มเข้มแข็งเขียนสรุปใจความสำคัญและเขียนเรื่องจากภาพ ณ สกร.ตำบลลานดอกไม้ตก และสกร.ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 58 คน ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 1 98


กิจกรรมรณรงค์ Kick off

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
กศน.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.กศน.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะคุณครู เข้าร่วม #กิจกรรมรณรงค์ Kick off เพื่อสร้างความตระหนักรู้แลtประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 1 87

สงกรานต์​สูงวัย​ กศน.โกสัม​พี​นคร​ กำแพงเพชร

เมื่อ​วันที่​ 24​ มีนาคม​ 2566​ กศน.อำเภอ​โกสัมพี​นคร​ สำนัก​งาน​ ก​ศน.จังหวัด​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​กำจร​ หัด​ไทย​ ผู้​อำนวยการ​ก​ศน.อำเภอ​พรานกระ​ต่าย​รักษา​การผู้​อำนวยการ​ ​ก​ศน.อำเภอ​โกสัมพี​นคร​ พร้อมด้วย​ครูและ​บุคลากร​ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม​พัฒนา​ผู้สูงอายุ​ในด้านกายจิตสมอง​ ของผู้สูงอายุ​ กศน.ตำบล​เพชร​ชมพู​ รวม​ 35​ คน

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2566 1 173

สถานศึกษาปลอดภัย กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการศูนย์ให้คำปรึกษา สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 055 842 060

สถานศึกษาปลอดภัย กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการศูนย์ให้คำปรึกษา สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 055 842 060

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2566 1 235

ทดสอบ

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2564 1 1,960


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสัมพีนคร

รักษาการ ผอ.

ครูผู้ช่วย

E-office

แบบสอบถามพึงพอใจ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสัมพีนคร