วัดประชารัฐ สร้างสุข

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกาคม  2567  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์  นางสาววณิชา  อินทรศักดิ์ และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข  ร่วมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2567 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ภายใต้สแกน กิ่งกาชาด “ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี” ในการจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส  ครั้งที่ 7 ในวันที่  18  กรกฎาคม  2567  ณ วัดญาณวโร หลวงปู่โตพรหมรังษี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะตาล  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 0 795


มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่  10  กรกฎาคม  2567  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์  นางสาวพรพิมล  จันทร์ศรี และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.  ณ  บ้านนายสายชล ปิติธรรม บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 5 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวต้อนรับรายงาน วัตถุประสงค์ตามโครงการ  ให้นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณมาศ พรมอุทัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี รองนายกกิ่งกาชาด/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลยางสูง

 

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 0 599


รับการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานสึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมบุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน เพื่อขับเคลื่อนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร โดยรับประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเทวัล หุตะเสวี เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการประเมิน ติดตาม
จุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 0 588


สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวชิรสารศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฐาน ฐานที่ 1 การวาดภาพระบายสี ฐานที่ 2 ด้านส่งเสริมการอ่าน ฐานที่ 3 กิจกรรมรถโมบาย  ณ โรงเรียนวชิรสารศึกษา  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 2 891


ประเมินคัดเลือก ศกร.ระดับตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ประเมินคัดเลือก สกร.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 โดยมี ศกร.ระดับตำบล เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 11 ตำบล คณะกรรมการประเมินนำโดยนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอไทรงาม เป็นประธานกรรมการ นางธัญมล โอมณีเขียว ครู (กรรมการ) พร้อมด้วยครูอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นกรรมการ  ตามแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด ศกร.ระดับตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ การประเมินเสร็จสิ้นทั้ง 11 แห่ง เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการนำส่งรายงานผลการประเมินไปยัง สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2567 2 880

วันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

โดยมีนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานการเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุ คณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงความสามารถพิเศษจากนักเรียน  และมีบูธสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดภายในงาน ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 2 937


โครงการประชารัฐ สร้างสุขสู่ชุมชน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม)

วันศุกร์ที่ 21  มิถุนายน  2567  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์ นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการประชารัฐ สร้างสุขสู่ชุมชน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) “ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ครอบครัวขาณุ ไม่ทิ้งกัน” ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพุทรา เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอขาณุวรสักษบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่  6  ในวันศุกร์ที่  21  มิถุนายน 2567 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่  6  ตำบลป่าพุทรา  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 2 808


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 6 799


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 114 590


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 9 840


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 9 1,653


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 9 1,272


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 7 1,686


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 9 840


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 9 1,653


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 9 1,272


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 7 1,686


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 9 840


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 9 1,653


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 9 1,272


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 7 1,686


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 9 840


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 9 1,653


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 9 1,272


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 7 1,686


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 2 1,607


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 2 1,927


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 2 1,628


หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับ ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ครู กศน.ตำบลวังหามแห ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา   เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลป่าพุทรา เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชนและบริการให้กับประชาชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 2 1,624


จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 2 1,999


กำแพงเพชร เมืองคนแกร่งสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 2 2,067


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 2 1,613


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบบุคลากร

แบบประเมินความพึงพอใจ

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

คิวอาร์โค๊ต

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สรุปผลการดำเนินงาน

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

สื่อ ETV

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒567

  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒567

  คลิก2
 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

  คลิก2
 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คลิก2
 • พัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

  พัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

  คลิก2
 • สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  คลิก2
 • งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

  คลิก2