ปปส.ภาค6 ติวเข้ม ป้องกันยาเสพติด

เรียกหน่วยงานสถานศึกษา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด/อำเภอ หวังสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

           เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  โดยนายกิตติชัย เหลืองกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด/อำเภอพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 88 คน ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 และเกิดแนวคิดการป้องกันยาเสพติดให้กลุ่มเยาวชน รู้บทบาทหน้าที่ของการอำนวยการประสาน  การป้องกันยาเสพติด ตลอดจนมีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

1

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จัดให้รับฟังสถานการณ์ แนวทางดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งได้เสนอแนวทางปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นของเด็กและเยาวชน เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3 5

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวพิมพ์พจี  พันธุ์ชัย นักจัดการงานทั่วไป เข้าอบรม  ตามโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนต่อไป7

//กำจร หัดไทย  รายงาน