ระดับจังหวัด  สอบปลายภาค  สอบซ่อม
  แยกระดับ  ประถม   สอบปลายภาค  สอบซ่อม  
  แยกระดับ  ม.ต้น  สอบปลายภาค  สอบซ่อม
  แยกระดับ  ม.ปลาย สอบปลายภาค  สอบซ่อม

สำหรับเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน
กศน.อำเภอ :::