ระบบสอบ Online กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ขั้นตอน 1-5
1
2
3
4
5
     
 
ทำข้อสอบ
กศน.อำเภอ
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร