อัยยะ..!!! ไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ไง..?? เตรียมตัวเข้าสู่“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”ปี 2564 กศน.ร่วมเครือข่ายรับมือ..

8

“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ประมาณปี 2574  สำนักงาน กศน. มอง 360 องศา ประชุมบูรณาการณ์ เตรียมรับมือ เน้นการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

2

1

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศกพ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดทิศทางปี 2561 ในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุด้วยมิติ กศน.ให้สอดรับและหนุนเสริมกับหน่วยงานบูรณาการณ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งเลขาธิการ กศน.ได้มอบหมายให้ นายประยุทธ  หลักคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีนางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการ ศกพ. กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร กศน.และเครือข่ายรวม 136 คน เข้าร่วมประชุม

4

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ 4 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยเน้นการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ช.ม. จำนวน 80 – 85 รุ่น เพื่อประกอบอาชีพอิสระในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตลอดการประชุมได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5

3

และวางแนวทางการดำเนินการในปี 2561 ซึ่งจะบูรณาการณ์ กับ 7 กระทรวง 2 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ทั้งนี้ในการประชุมวันที่ 13 กันยายน 2560 นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเครือข่าย สำหรับการมอบหมายภารกิจของ กศน.เพื่อดำเนินการโดยเน้นความรู้ความเข้าใจ การเป็นมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกับกลุ่มผู้สูงอายุ ในปี 2561ต่อไป

6

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ตั้งแต่ปี 2548 จากนั้นประเทศไทยจะใช้เวลา 16 ปีก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ประมาณปี 2574 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม

//ขอบคุณภาพปชส.กศน. /กำจร หัดไทย รายงาน