เดินหน้าเต็มสูบ..!!! กศน.รับ ยูเนสโก หนุนดีงาม..“การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”

21317499_1607311399319910_6744369224180823478_n

Literacy in a Digital Word หรือ“การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”เป้าหมายสำคัญมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชน ที่นำทางให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น”

21430282_903888046429868_624230065233018771_n

         เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน โดยมีรักษาการผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ Ms Maki Hayashikawa (มิส มากิ ฮายาชิกาวา) และนายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ทั้งนี้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

21432920_1525946994115406_2671763648762862610_n

21433193_1607311462653237_5284143984052566171_n

แนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้ คือ Literacy in a Digital Word หรือ “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” เป้าหมายสำคัญมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชน ที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่างๆ รวมถึงทักษะและสมรรถนะจำเป็นที่นำทางให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น

21432853_903887476429925_6352711381657550090_n

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักดีว่า การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อไปสู่ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21314821_10155792195088648_56200619137542585_n

21317637_903887916429881_6890156297257627453_n

โดยรัฐบาลได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายภายใน 3-5 ปี นับจากนี้เป็นต้นไป

21317861_903888143096525_3495429851735966977_n

s__7725473

ทั้งนี้ ในสังคมยุคนี้ การรู้หนังสือของประชาชนแค่เพียงอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น คงไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตให้มีความสุข ก้าวทันโลก สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว รู้เท่าทันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ การร่วมกันสร้างมโนทัศน์และวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้เป็นเอกภาพ เพื่อผนึกพลังในการขับเคลื่อนโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือ

21433022_903887856429887_7142586177594367033_n

ตลอดจนองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นแกนเชื่อมโยงที่สำคัญในระดับนานาชาติของประชาคมโลก ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสังคมโลกยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง และยังช่วยแก้ปัญหาการเกิด “วิกฤตความไร้เดียงสาทางสารสนเทศ” (Information Illiteracy Crisis) ที่เป็นวิกฤตการรู้หนังสือในยุคศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองโลกและพลเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสารสนเทศ

s__4259884

สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีจริยธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ การปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จของประเทศ อาจเริ่มต้นจากความพยายามในการทำให้คนไทยเป็นผู้รู้หนังสือที่เรียกว่า “Information Literate Person” ก็เป็นได้

386598

ขอบคุณภาพข่าว ทีม ปชส.สำนักงาน กศน. /เฟสบุ๊คอีทีวีแม็ค /กำจร หัดไทย รายงาน