เนื้อแท้ กศน. !!! ผงาด”ปลัดศธ.”ย้อนประวัติบอกเลยไม่ธรรมดา..

art_42214875

“ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ซึ่งไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ขึ้นเป็นเลขาธิการ กพฐ.แทน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560”

928995

หากย้อนประวัติการรับราชการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2525 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี, ดำรงตำแหน่งระดับ 8 เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นราธิวาส พ.ศ.2542-2549, ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ยะลา พ.ศ.2549-2550, ผอ.เขตตรวจราชการที่ 12 พ.ศ.2550-2552 ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 พ.ศ.2552-2555, ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ.2555-2556 เพียง 6 เดือน ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับต้นใน ศธ.ส่วนกลาง ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2556, เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ขยับขึ้นซี 10 ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก่อนที่ ครม.เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จะเห็นชอบให้นั่งเก้าอี้ซี 11 เลขาธิการ กพฐ.และต่อมาครม.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

929034

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2502 สมรส มีบุตร/ธิดา 2 คน สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วค.พระนคร พ.ศ.2524 และปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541 ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำมี วิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่ 71 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554 และผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2555

//ขอบคุณภาพจากnet /กำจร  หัดไทย รายงาน